Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00 RSD 0

 

Reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju trgovcu – prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz Člana 52 i 81. Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju pismenim putem, neposredno, na adresu trgovca – prodavca – Sirifino d.o.o, Fruškogorska 29, 21000 Novi Sad, sa napomenom „Reklamacija/webshop“ ili elektronskim putem, slanjem elektronske pošte na adresu: sirifino@gmail.com. Potrošač može da izjavi reklamaciju i posredstvom telefona: 060-55-96-502.
Potrošač je dužan da uz izjavu o reklamaciji dostavi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Trgovac – prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Trgovac – prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor trgovca – prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. 

Trgovac – prodavac i potrošač mogu saglasno da donesu odluku, predlog i rok za rešavanje reklamacije u kom slučaju je trgovac – prodavac dužan da se istog drži.  

Ukoliko trgovac – prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, zatražiće od potrošača saglasnost za produženje roka za rešavanje reklamacije, nakon čega će o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestiti potrošača i navesti rok u kome će je rešiti. Produženje roka za rešavanje reklamacije se može odrediti samo jednom. 

Trgovac – prodavac odgovara za saobraznost robe, a potrošač ima pravo na zahtev za otklanjanje nesaobraznosti shodno odredbama Člana 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.

Trgovac – prodavac neće prihvatiti reklamacije na kvalitet proizvoda za koje se utvrdi da su posledica nepoštovanja od stane potrošača propisanog temperaturnog režima čuvanja na deklaraciji proizvoda.

Prilikom prijema proizvoda potrošač je dužan da bez odlaganja proveri da li je količina proizvoda u skladu sa poručenom količinom i ukoliko utvrdi odstupanja odmah izjavi prigovor predstavniku trgovca – prodavca. Naknadne reklamacije se neće uzimati u obzir. 

Radno vreme

Ponedeljak - Petak: od 08:30 do 18:00 Subota: od 08:30 do 14:00Nedelja: neradna

Kontakt

Fruškogorska 29
Novi Sad
Telefon: 060-55-96-502E-mail: info@sirifino.rs

Prijavite se na NewsLetter!

SiriFino © 2024. Sva prava zadržana.